Member

Directors


Director
Ling-Yun Wu

Director (Foreign)
Peter Csermely (Semmelweis University, Hungary)

Vice Director
Lei Li
Benzhuo Lu

Members (AMSS)


Banghe Li
Xiang-Sun Zhang
Yong Wang
Yan Fu
Shihua Zhang
Junhua Zhang
Lin Wan

Members (outside)


Ruisheng Wang (Harvard University, USA)
Guangxu Jin (Wake Forest University, USA)
Jiguang Wang (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong)
Xingming Zhao (Fudan University, China)
Zhongyuan Zhang (Central University of Finance and Economics, China)
Zhenping Li (Beijing Wuzi University, China)
Jinshan Li (Beijing Forestry University, China)
Zhixia Yang (Xinjiang University, China)
Xianwen Ren (Peking University, China)
Rui Jiang (Tsinghua University, China)
Zhiping Liu (Shandong University, China)
Yongcui Wang (Northwest Institute of Plateau Biology, CAS, China)
Tao Zeng (Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS, China)
Jibin Qu (Chinese Academy of Agricultural Sciences, China)
Xiuqin Liu (University of Science and Technology Beijing, China)